Podmienky súťaže

Pravidlá Súťaže „Získajte vstupenku na Autosalon Bratislava 2013“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel sútaže „Získajte vstupenku na Autosalon Bratislava 2013“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá Súťaže uvedené čiastočne na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom, prípadne inak komunikované. Tieto pravidlá Sútaže vstupujú do platnosti v deň ich uverejnenia na stránke www.topcarsmagazin.sk a môžu byť Organizátorom pozmenené.

1. Organizátor Súťaže

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 874 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd.: Sa, vl. c.: 3260/ B (ďalej len „Organizátor“).

2. Termín a miesto konania Súťaže

Súťaž prebieha od 29.3.2013 do 12.4.2013 do polnoci. Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke www.topcarsmagazin.sk. Vyhodnotenie prebehne 13.4.2013 po 12:00 hod. a výsledky budú zverejnené najneskôr 15.4.2013 na webstránke www.topcarsmagazin.sk

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže môže byť len občan vo veku od 15 rokov, ktorý nie je vylúčený zo sútaže podla týchto pravidiel a ktorý:
– vyplní registračný formulár uverejnený na stránke www.topcarsmagazin.sk
– riadne vyplní kontaktné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo
– kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ v registračnom formulári súťaže potvrdí svoj súhlas s týmito úplnými pravidlami Sútaže,
– kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ v registračnom formulári súťaže udelí Organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov

4. Vylúčenie zo Súťaže

Každý účastník sa môže prihlásiť do sútaže s každou z troch značiek Volvo, Land Rover, Jaguar len jeden krát. Každý účastník sa môže prihlásiť do súťaže za každú značku samostatne. Z účasti v Súťaži sú ďalej vylúčené fyzické osoby, voči ktorým Organizátor ku dňu začatia Sútaže eviduje splatnú pohľadávku. Zo Sútaže sú vylúčené aj (i) osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru s Organizátorom a (ii) osoby podieľajúce sa na zabezpečení a realizácii tejto Sútaže. Zo sútaže sú zároveň vylúčené aj blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník všetkých osôb uvedených v predchádzajúcej vete. Účasťou v Súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s pravidlami Sútaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník konal alebo sa pokúsil konať v rozpore s pravidlami Sútaže, stráca nárok na akúkoľvek výhodu zo Sútaže mu plynúcu, najmä nárok na akúkoľvek výhru. Takýto účastník bude zo Sútaže bez akejkoľvek náhrady vylúčený a nemôže sa Sútaže opäť zúčastniť.

5. Mechanika Súťaže

Účastníkom Sútaže sa stane ten, kto od dňa 29.3.2013 do 12.4.2013 odošle vyplnený registračný formulár pre účasť v súťaži na stránke www.topcarsmagazin.sk. Výhercovia budú vyžrebovaní a vyhlásení Organizátorom najneskôr dňa 14.4.2013 na stránke www.topcarsmagazin.sk a to zverejnením mena, priezviska. Výherca si po vyhlásení výsledkov budú môcť prevziať výhru v priestoroch Organizátora. Výhercom bude na email, uvedený v registračnom formulári zaslaná informácia o spôsobe prevzatia výhry. Výherca si svoju výhru musí prevziať najneskôr do 26.4.2013 12:00 hod. Výhercom v Súťaži môže byt iba fyzická osoba, ktorá splní všetky ostatné  podmienky Sútaže. Ak výherca nepreukáže splnenie podmienok účasti v Súťaži podla predchádzajúceho odseku, jeho výhra bez ďalšieho prepadá v prospech Organizátora.

6. Výhra

Výhrou Sútaže je 1 vstupenka na Autosalon Bratislava 2013 v hodnote 5 EUR. Maximálny počet vstupeniek ktoré je možné v súťaži vyhrať je obmedzený na 500 ks. Počet vstupeniek ktoré môže vyhrať jeden účastník je jeden kus za registráciu s každou značkou samostatne (Jaguar, Land Rover, Volvo). Maximálny počet vstupeniek ktoré môže vyhrať jeden účastník je 3 kusy.

7. Osobné údaje

Odovzdaním kontaktných údajov účastník Súťaže prehlasuje, že všetky údaje sú pravdivé a dáva Organizátorovi bezplatný súhlas:
a) so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom c. 428/2002 Z.z. v platnom znení, v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo prípadne ďalších údajov uvedených v registračnom formulári alebo údajov, ktoré v súvislosti so svojou účasťou v súťaži Organizátorovi poskytne (napr. emailová adresa, doručovacia adresa), s cieľom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, odovzdania výhry v súťaži,
b) so zaradením do databázy Organizátora a spracovaním poskytnutých osobných údajov Organizátorom na marketingové účely, t. j. najmä na ponúkanie obchodu a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj na zasielanie obchodných oznamov prostredníctvom elektronických prostriedkov. Usporiadateľ je oprávnený k týmto osobným údajom priraďovať aj ďalšie osobné údaje  súťažiaceho. Účastník Súťaže dáva súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania a je možné ho vykonať prostredníctvom tretích osôb. Súhlas sa udeľuje na obdobie do odvolania súhlasu. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú, odvolanie tohto súhlasu je možné vykonať kedykoľvek, formou bezplatnej písomnej žiadosti na adresu Organizátora.

8. Ostatné ustanovenia

Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy pri prevádzke www.topcarsmagazin.sk, na strane telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť alebo požadovať odovzdanie inej výhry, ako je určená v zmysle pravidiel. Na výhru zo Sútaže neexistuje právny nárok a vymáhanie účasti či výhry v Súťaži súdnou cestou je vylúčené. Organizátor Sútaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá Sútaže, ako aj právo Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne bez náhrady zrušiť. V prípade rozporu medzi pravidlami alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch a textom týchto pravidiel, platí znenie týchto úplných pravidiel.
Daňové otázky budú vyriešené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR. Odovzdanie výhry je podmienené podpisom výhercu Sútaže na preberacom protokole pripravenom Organizátorom.
Údaje a súhlasy poskytované na základe týchto pravidiel sú udeľované Organizátorovi. Akékoľvek otázky, poznámky alebo sťažnosti v súvislosti so Súťažou musia byt adresované Organizátorovi.

V Bratislave 29.3.2013

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.,
so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 874 546