Pravidlá súťaže „Vyhraj vstupenku na By Design Conference 2016“

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom “ Vyhraj vstupenku na By Design Conference 2016″ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia a.s. so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 874 546, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odiel Sro, vložka č. 3260/B podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční od 16.5.2016 do 20.5. 2016.

3. Účastníci Súťaže:

 Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie:
  • každá fyzická osoba
  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá dňom začatia súťaže dovŕšila 18 rokov,
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov organizátora a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka,
  • osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

4. Podmienky Súťaže:

Vyplnenie a odoslanie formulára na web adrese: http://www.topcarsmagazin.sk/sutaz-by-design-conference-2016/

5. Žrebovanie:

O víťazovi rozhodne neverejné žrebovanie v priestoroch sídla usporiadateľa súťaže, ktoré sa uskutoční v piatok 20.5.2016 o 12:00. V prípade, že výherca nebude môcť cenu prevziať, bude určený náhradný výherca na základe ďalšieho žrebovania.

6. Identifikácia výhercov:

Pre účely identifikácie Účastníka Súťaže pre zisk hlavnej výhry (ďalej len „Výherca“) sú rozhodujúce údaje, ktoré sú uvedené v rámci kontaktných údajov súťažného formulára súťaže. Usporiadateľ súťaže identifikuje súťažiaceho – výhercu podľa uvedených kontaktných údajov a občianskeho preukazu Súťažiaceho – výhercu.
Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho- výhercu v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Hlavná výhra:

 Vstupenka na By Design Conference v hodnote 200 EUR, ktorá sa uskutoční 21.mája 2016.

8. Oznámenie výhry:

Výsledky budú zverejnené na facebookovej stránke TOP CARS Magazínu: https://www.facebook.com/TopCarsMagazin/.
Výherca, ktorý si neprevzal cenu v čase stanovenom Usporiadateľom, alebo ktorému nebola cena odovzdaná, nemá nárok na náhradnú cenu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú ceny boli splnené, alebo nie. Cenu nemôže vyhrať Účastník súťaže, ktorý nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru danej ceny.
Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím hlavnej ceny, vzdá sa hlavnej ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, hlavnú cenu získava náhradník ktorý sa určí náhradným žrebovaním. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník ktorý vyplynie z ďalšieho hlasovania. Ak v zmysle vyššie uvedeného nenadobudne hlavnú cenu ani druhý náhradník, hlavná cena prepadáva v prospech Usporiadateľa.

9. Osobné údaje

Každý Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas k tomu, že v prípade, ak sa stane Výhercom akejkoľvek ceny tejto súťaže, jeho meno, môže byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), t. j. predovšetkým právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracované, na informácie o spracúvaní svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona a iné. Výherca hlavnej ceny jej prevzatím vyjadruje súhlas s nafotením a použitím fotografií a podobizní jeho osoby na facebookovej stránke TOP CARS Magazín a www.topcarsmagazin.sk, ako aj pre iné marketingové účely Usporiadateľa.
 Zapojením do súťaže Účastník súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov, a to mena, priezviska a adresy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to najmä za účelom realizácie Súťaže. Výherca  akejkoľvek ceny súťaže zároveň súhlasí so zverejnením jeho krstného mena.
Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia podľa Zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu a podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať získané a spracované údaje v súlade s právnym poriadkom SR.
Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka v platnom znení súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímkov a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných

11. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, spôsob kontaktovania a odovzdania cien, počet výhercov, ako aj druhy cien, ktoré budú predmetom Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím cien. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo vyplatenie jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník súťaže berie na vedomie, že výhru/ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.topcarsmagazin.sk.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.
V Bratislave dňa 16.05.2016
T.O.P. AUTO Slovakia a.s. so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 874 546